Mina synpunkter angående detaljplan för Trygghetens hus

forslag-planomradet

I dag har jag skickat in mina synpunkter och ett alternativt förslag angående detaljplanen för Trygghetens hus, min nya granne. Detaljplanen finns på hemsidan om någon vill läsa den.

Här kommer mina synpunkter som skickades in idag:

Synpunkter avseende “Detaljplan för del av Västervång 2:25 m fl “Trygghetens hus” DP 179.

Trelleborgs kommun, Skåne län Dnr SBN 2013-PB0111

En detaljplan baserad på antagande

Bakgrunden till ovanstående detaljplan är baserat på behovet av en ny räddningsstation eftersom att den nuvarande är i undermåligt skick. För att räddningstjänsten ska kunna utföra sitt jobb, krävs en väl fungerande vägstruktur annars kommer inte målet med att kunna nå ut att klaras av. Att då basera en detaljplan på ett antagande och förhoppning om att den föreslagna östra dragningen av ringvägen (tidigare stadsgata) är i min mening oansvarigt. Framför allt då dragningen är starkt kritiserad och långt ifrån beslutad. Om denna dragning inte blir av så faller alltså hela idén och att då placera “Trygghetens hus” på Västervång 2:25 skulle vara till och med oerhört dumt.

Enligt artikel i Trelleborgs Allehanda så är Trafikverket kritisk till att den föreslagna vägsträckningen österut ifrån anslutningen i cirkulationsplatsen västar ringvägen / väg 108.

http://www.trelleborgsallehanda.se/trelleborg/article2110450/Trafikverket-sager-nej-aven-till-snav-ringvag.html

Trygghetens hus

Låt oss för sakens skull fortsätta med antagandet att den östra ringvägen kommer att bli av, och det i en rimlig tid för att denna detaljplan ska kunna genomföras. Tanken med Trygghetens hus att det ska vara en samlingspunkt för de verksamheter som arbetar med att förhindra oönskade händelser i samhället, med räddningstjänsten som nav, är en utmärkt idé och den har jag inga anmärkningar på. Inte heller placeringen av byggnaden (under förutsättning att den östra ringvägen blir verklighet) och planen för disposition av ytan i samband med byggnaden på den norra delen av planområdet.

Låt oss därför titta på övriga planer i samband med detaljplanen och planområdets möjliga användande.

Om nuvarande förslaget på södra delen av planområdet

I nuvarande detaljplan föreslås att den södra delen av planområdet delas av i 2 delar där det på den västra delen, närmast 108:an anläggs en drivmedelstation med in och utfart från Havrejordsvägen i söder. I den östra delen planeras 2 st flerbostadshus på 2-3 våningar att uppföras med plantering av träd i gräns till Klörupsvägen. Detta är det område som det tidigare stod en äldre lada som nu är riven.

Invändningar mot nuvarande förslag.

1. Drivmedelsstationens placering är inte optimal. Jag förstår kommunens vilja att flytta drivmedelsstationerna ifrån stadens centrum till utkanterna men den föreslagna placeringen är i min uppfattning inte tillräckligt bra och genomtänkt.

På samrådsmötet framkom det att i argumentationen för att placera drivmedelsstationen där och med in och utfart i söder var att även kunna tillgodose närboende i söder med en närlivsfunktion. Jag menar att den funktionen inte behövs i och med närheten till Coop Konsum söder om Högalid. Både öppettider, tillgänglighet, sortiment och prisnivå är tillräcklig för att mer än väl täcka det behovet. Min farhåga är att det inte finns utrymme för 2 st närlivs i det området. Om nu just närlivsfrågan är den viktigare funktionen här så upplåt då marken till en närlivsbutik, och inte en drivmedelsstation med närlivsfunktion.

En placering av en drivmedelsstation bör i min mening vara på ett sådant ställe att det är lättillgängligt för de som behöver det. Jag är totalt enig med att de finns drivmedelsstationer i centrum som absolut inte är lättillgängliga och bör placeras/flyttas till annan plats (om de ska fortsätta verksamheten som drivmedelsstationer). Men den föreslagna placeringen är inte tillräckligt bra. Med placering på den sydvästra delen av planområdet så blir det för stor avstickare. Miljöpåverkan och slitage blir onödigt stor. Den trafik som naturligt rör sig på Havrejordsvägen och väg 108 är inte tillräckligt stor. Att då leda om eventuell trafik från en förmodad ringväg att ledas om genom 2 stycken cirkulationsplatser för att kunna anluta till drivmedelsstationen verkar i min mening inte optimal och tillräckligt attraktiv som lösning.

2. Flerbostadshus bryter av “bykänslan”

Trelleborgs kommun har själva uttryck att området i angränsning till planområdet präglas av en “bykänsla”, och att planera för flerbostadhus i anslutning till det bryter då av den känslan. I området är idag totalt 7 hus och i den sydöstra delen framförallt i form av torp från sekelskiftet mellan 1800- och 1900-talet. Vi ser helst att den här miljön och “bykänslan” bevaras så långt det bara är möjligt. Visst kan den sydöstra delen av planområdet upplåtas till bebyggelse av bostäder, men låt det då bli med med krav på stenhus i skånelängestil, eller liknande så att “bykänslan” kan få fortleva.

Förslag på förbättringar

Jag kan inte på rak arm påstå att jag har den optimala och absolut bästa lösningen för hur planområdet ska användas. Men det nuvarande förslaget är i alla fall inte tillräckligt bra enligt min mening. Ett förslag skulle kunna vara att istället för drivmedelsstation och bebyggelse istället anlägga en konstgräsplan. Tillgänglighet till träningsanläggningar i nuläget är ett stort problem för idrottsföreningarna i kommunen. De befintliga anläggningarna räcker inte till och lag står utan träningstider eller tvingas dela med andra, till och med så pass många att endast en fjärdedel av träningsanläggningens yta används per lag. Även om projektet med att anlägga nya konstgräsplaner på Vångavallen, Smyge och Anderslöv pågår för fullt så räcker det inte för att tillgodose behoven. Det kan vara ett användningsområde för den södra delen av planområdet som är ett betydligt bättre alternativ än en drivmedelsstation. Det är också ett alternativ som är betydligt mer attraktiv som “stadsentré”. Dessutom är det för “Trygghetens hus” vidkommande även det ett betydligt bättre alternativ då räddningstjänst då får nära tillgång till en träningsanläggning som de skulle kunna utnyttja dagtid.

Utöka planområdet

Om placering av drivmedelsstationen ändå är så pass viktig så är mitt förslag att utöka planområdet till att även innefatta den mark som är norr om nuvarande planområde. Den s.k. spetsen fram till korsningen Klörupsvägen/108:an. På den här ytan att det varit alldeles utmärkt att placera en drivmedelsstation med tillfart i söder längs ringvägens östra sträckning. Tillgänglighet gällande drivmedel är betydligt mycket bättre än nuvarande förslag. Tillgängligheten gällande närlivs blir däremot längre, men då det inte bör anses som den primära funktionen och att den funktionen tillgodoses tillräckligt väl av Coop Konsum söder om Högalid.

Angående ringvägen som tydlig stadsgräns

Vad jag förstår så har inte ens alternativet att placera drivmedelsstationen norr om planområdet ens övervägts eftersom den förmodade ringvägen är tänkt att fungera som en tydligt markerad stadsgräns och som en del i staden mål att förtäta stadens centrum. 2 svar; 1 en drivmedelsstation bör inte ses som en del av förtätning av stadens centrum, eftersom ambitionen ändå måste vara att placera drivmedelsstationer så långt som centrum som möjligt. Varför förtäta stadens centrum? Detta är i och för sig en mycket större fråga än vad som ryms i denna detaljplan, men kan ändå ifrågasättas. Ska inte en stad vara levande och dynamisk och få växa där det går att växa. Att förtäta staden innebär också risker i form av ökad segregering.

Angående frågan om stadsentré

I nuvarande förslag nämns stadsentré från norr som ett av argumenten och anledning till planens utformande. Jag kan inte hålla med om att en attraktiv stadsentré skulle vara en brandstation, där dessutom ett övningstorn är det som ligger närmast vägen. Om jag ska vara ärlig, så har jag ingen aning om vad som skulle vara en attraktiv stadsentré och är också lite förundrad över varför det är en så viktig fråga. Spontant kan jag tycka att dagens upplevelse ifrån norr med den lilla bykänslan till vänster och det nyare området Västervång till höger är en vacker och inbjudande entré, som då borde bevaras och det är så pass viktigt. Om då stadsentrén blir en brandstation eller en bensinstation, kan för mig kvitta. Det ena är lika oattraktivt som det andra.

forslag-planomradet

Alternativt förslag enligt ovan nämnda synpunkter.

Trelleborg, 2014-04-13

Leif Kajrup
Boende på Klörupsvägen 144

 

Det nuvarande förslaget som det ser ut från Trelleborgs kommun

trygghetenshsDetta är ett inlägg i #Blogg100 fullt av synpunkter

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *